عصب کشی

عصب کشی

s.jpg

 

در صورتی که دندان پوسیده معالجه نشود پوسیدگی و عفونت به عاج و در ادامه به نسج نرم دندان گسترش می یابد. به عبارتی سیر پوسیدگی از مینا به عاج به صورت مثلثی می باشد که راس آن به سمت مینا و قاعده آن به طرف عاج میباشد. بنابراین انتشار پوسیدگی و گسترش آن در عاج دندان مخصوصا در نوجوانان ،سریع تر و وسیع تر نسبت به مینای دندان صورت می گیرد.

 

IDEALP1.jpg

 

دندانی که پوسیده ولی درد ندارد ،چرا باید عصب کشی بشود؟

عصب کشی فقط به دلیل درد دندان انجام نمی شود.گاهی اوقات، پوسیدگی به تدریج عصب دندان را درگیر می کند وعصب دندان بدون داشتن علایم و درد به مرور از بین می رود و حالت بافت مرده را می گیرد.این بافت مرده وعفونی، باید از کانالها خارج شود، در غیر این صورت آلودگی کانال به استخوان و بافت زیرین دندان سرایت کرده و منجر به کیست عفونی می شود. بنابراین به منظور کنترل عفونت و جلوگیری انتقال آن باید کانال ها تخلیه و ضد عفونی شوند تا بتوان درمان کامل و صحیح را انجام داد.

در عصب کشی دندان های شیری، از آنجایی که دندان ها برای مدت چند سال در دهان هستند، فقط عصب تاج دندان تخلیه می گردد و عصب ریشه دندان، باقی گذاشته می شود که این درمان پالپوتومی نام دارد. این عمل را در صورتی انجام می شود که عصب ریشه دندان عفونی نشده باشد

زمانی که پوسیدگی به قسمت عصب دندان رسید چند روزی دندان همراه با درد شدید می باشد. شدت درد به حدی است که فرد باورش نمی شود این درد ناشی از پوسیدگی دندان باشد. گاهی هم دندانهایی که بدلیل ضربه خوردن یا اعمال دندانپزشکی قبلی و قدیمی به مرور بافت زنده و اعصاب آنها از بین رفته و نکروز شده است عامل ایجاد عفونت هستند. عفونت حاد با تورم گسترده صورت و یا زیر فک و تب همراه است. عفونت مزمن به شکل آبسة پای دندان و یا ترشح چرک به شکل یک جوش چرکی در محل ریشة دندان مبتلا دیده می‌شود .در این موارد,که عصب ریشه دندان شیری هم درگیر باشد باید مثل دندان دائمی با آن رفتار کرده و عصب کشی کامل یا پالپکتومی انجام گردد.